نجات دادن افراد از داخل آسانسور خراب

بارها دیده شده که ساکنین یک آپارتمان خودشان و با داشتن کلید سه گوش آسانسور اقدام به بیرون آوردن افراد از داخل آسانسور خراب میکنن.
این کار بسیار خطرناک است و ممکن  است منجر به مجروح شدن افراد داخل کابین  شود.در مواردی حتی افراد داخل کابین به هنگام بیرون آمدن در وضعیتی نا متعادل به داخل چاهک پرت شدند.

توجه داشته باشید در زمان شنیدن صدای آژیر آسانسور اول متوجه بشید بین چه طبقاتی کابین گیر کرده،  سریعا با آتش نشانی (125) تماس بگیرید، در سریعترین زمان ممکن و از نزدیکترین مرکز آتش نشانی  یک واحد موتوری به محل اعزام  میشود. ایشان با کمترین ریسک و خطری افراد را از داخل کابین آسانسور به بیرون هدایت میکنند.

هیچ گاه خطر نکنید و کلید سه گوش درب آسانسور را با خود حمل نکنید.

آسانسور پارسیان لیفت
سرویس آسانسور میتواند به سلامت آسانسور آپارتمان شما کمک کند.
تعمیرات آسانسور