حق بیمه

در صورت اثبات اشتغال به نگهبانی در سال های گذشته آیا هیئت مدیره ساختمان می تواند حق بیمه را پرداخت نکند؟

مدت زمان شکایت کارگران از کارفرمایان بابت مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده و همچنین بیمه معوقه مشمول مرور زمان نميشود و هیچگونه محدودیت زمانی ندارد.اگر کارگر ثابت کند که طی مدت ذکر شده در ساختمان یا هر جای دیگر کار کرده است می‌تواند با مراجعه به اداره کار فرم دادخواست پر کند و ادعای خود را مطرح کند که ادعای کارگر از طریق اداره کار مربوطه بررسی می‌شود.